ALGEMENE VOORWAARDEN

V.O.F. HomageFilm, KVK. 7717950, hierna te noemen HomageFilm.

Artikel 1. Algemeen:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producties en overeenkomsten van het verlenen van diensten van HomageFilm verder te noemen HomageFilm;

1.2 Aanvullingen of afwijkingen van de voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen HomageFilm en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van HomageFilm.

1.4 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door HomageFilm niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door HomageFilm is bevestigd.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HomageFilm en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar het idee’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in het idee van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien HomageFilm niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HomageFilm in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en Aanbiedingen:

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van HomageFilm zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van maximaal dertig dagen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 HomageFilm kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HomageFilm daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

2.5 HomageFilm stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, onderzoek, uitvoering, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. HomageFilm bepaalt deze uren in alle redelijkheid maar zijn echter bij benadering.

Artikel 3. Overeenkomst:

3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat HomageFilm de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van HomageFilm en deze algemene voorwaarden.

3.2 Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de productie de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast

3.3 Indien – nadat de opdracht is verstrekt gedurende de productie de wederpartij toevoegende wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief, naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook moeten schriftelijk door HomageFilm bevestigd worden.
De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van de productie komt door de wijziging te vervallen.

3.4 De opdracht wordt uitgevoerd zoals is overeengekomen. HomageFilm behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de productie. HomageFilm bepaalt de wijze waarop een productie wordt vormgegeven en uitgevoerd.

3.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HomageFilm het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HomageFilm aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HomageFilm worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HomageFilm zijn verstrekt, heeft HomageFilm het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.7 HomageFilm is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HomageFilm is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste c.q. onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HomageFilm kenbaar behoorde te zijn.

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HomageFilm de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.9 Indien door HomageFilm of door HomageFilm ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.10 Opdrachtgever vrijwaart HomageFilm voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Wijziging Overeenkomst:

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HomageFilm zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële c.q. kwalitatieve consequenties zal hebben, zal HomageFilm de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 5. Contractduur; Uitvoeringstermijn:

5.1 De overeenkomst tussen HomageFilm en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6. Honorarium:

6.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 8 van dit artikel.

6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van HomageFilm, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.4 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

6.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6.7 HomageFilm zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. HomageFilm zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6.8 Indien opdrachtgever de door HomageFilm kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van HomageFilm genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 7. Betaling:

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HomageFilm aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van HomageFilm op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal door HomageFilm geen toeslag in rekening worden gebracht.

7.5 Indien betaling na 14 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud:

8.1 Alle door HomageFilm geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, bestanden, enz., blijven eigendom van HomageFilm totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met HomageFilm gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.2 Indien derden, beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht HomageFilm zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.3 De opdrachtgever heeft zelf het gehele risico zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.4 Door HomageFilm geleverde zaken, die krachtens het onder 1. Van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.5 Voor het geval dat HomageFilm zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan HomageFilm of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de HomageFilm zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9. Incassokosten:

9.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

9.2 Indien HomageFilm hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10. Klachten:

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HomageFilm. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HomageFilm in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal HomageFilm de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, HomageFilm slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Annulering en Opzegging:

11.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd of geannuleerd door opdrachtgever, heeft HomageFilm recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan HomageFilm zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

11.2 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HomageFilm, zal HomageFilm in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 12. Opschorting en Ontbinding:

12.1 HomageFilm is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst HomageFilm ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2 Voorts is HomageFilm bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HomageFilm op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HomageFilm de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4 HomageFilm behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Teruggave Ter Beschikking Gestelde Zaken:

13.1 Indien HomageFilm aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

13.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft HomageFilm het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14. Aansprakelijk:

14.1 Indien HomageFilm aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 Indien HomageFilm aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.3 In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

14.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HomageFilm aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan HomageFilm toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.5 HomageFilm is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HomageFilm of zijn ondergeschikten.

Artikel 15. Vrijwaring:

15.1 De opdrachtgever vrijwaart HomageFilm voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2 Indien opdrachtgever aan HomageFilm informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16. Risico-Overgang:

16.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17. Overmacht:

17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HomageFilm geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HomageFilm niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HomageFilm worden daaronder begrepen.

17.3 HomageFilm heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HomageFilm zijn verplichtingen had moeten nakomen.

17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.5 Voor zoveel HomageFilm ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HomageFilm gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18. Geheimhouding:

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van de beide partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HomageFilm gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HomageFilm zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HomageFilm niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19. Intellectuele Eigendommen en Auteursrechten:

19.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt HomageFilm zich de rechten en bevoegdheden voor die HomageFilm toekomen op grond van de Auteurswet.

19.2 Alle door HomageFilm verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HomageFilm worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

19.3 HomageFilm behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20. Monsters en Modellen:

20.1 Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

20.2 Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 21. Niet Overname Personeel:

21.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met HomageFilm, medewerkers van HomageFilm of van ondernemingen waarop HomageFilm ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22. Geschillen:

22.1 De rechter in de vestigingsplaats van HomageFilm is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft HomageFilm het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23. Toepasselijk Recht:

23.1 Op elke overeenkomst tussen HomageFilm en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24. Wijziging en Vindplaats van de Voorwaarden:

24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Contact

Info@homagefilm.nl

06 - 28 67 64 33
BTW. NL003159133B31
KVK. 77179501